FTZ Warehouse

คลังสินค้าในเขตปลอดอากร

ใหม่!คลังสินค้าในเขตปลอดอากรคลังสินค้าแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย คลังสินค้าในเขตปลอดอากร กำลังเริ่มเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการไทย เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน จากการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และชิ้นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับปัจจัยการผลิต และวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการนำเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน ...