News-01-001

สินค้าต้องห้าม และสินค้าต้องกำกัด

ปัจจุบัน กฎหมายศุลกากรไทยฉบับล่าสุด คือ พระราชบัญญัติศุลกากร ปี พ.ศ. 2560

ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับจากการสำแดงข้อมูลสินค้าที่ผิด และอื่นๆ

ของต้องห้าม หมายถึงของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย

ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้

News-01-001

ยาเสพติดให้โทษ

วัตถุลามก การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม

สัตว์สงวนหรือสัตว์ป่าจดทะเบียน CITES

ของต้องกำกัด หมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย ตัวอย่างสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า สินค้าที่มีมาตรการส่งออก สินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าชิ้นส่วนยานพาหนะ

พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ

อาวุธสงคราม ปืน วัตถุระเบิด สิ่งเทียมอาวุธปืน

พืช และชิ้นส่วนต่างๆของพืช

สิ่งมีชีวิต ซากสัตว์

News-01-0010-1
News-01-0010-2
News-01-0010-4

อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม

ทุกชิ้นส่วนของยานพาหนะ

บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม

BGL อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างลูกค้า และกรมศุลกากรไทย เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องมี ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม และอื่นๆ

Tags: No tags

One Response