Feed-01
photo-1531155179084-3e1f15110922

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพคืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เป็นกระบวนการแปลงของเสียจากเนื้อสัตว์และปศุสัตว์ให้ไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้งานได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นวัตถุอันตรายได้หากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม เนื่องจากมักสารเคมีที่อันตราย ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสัตว์และชีวภาพจึงถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยหลักเกณฑ์ของปศุสัตว์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในสัตว์ในพื้นที่นั้นๆ

BGL เข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับบริการโลจิสติกส์แบบ 3PL (Third Party Logistics) และ 4PL (Forth Party Logistics) ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ เราจึงสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทุกชนิด ตัวอย่างเช่น เราสามารถขนส่งส่วนผสมของอาหารสัตว์ อาหารเสริม ปุ๋ย และอื่น ๆ

ธุรกิจอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้องอาศัยการจัดการโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายสู่ลูกค้าปลายทาง

กุญแจที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีเพียงเรื่องการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย

พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณ เช่น สถานะคำสั่งซื้อ สถานะการขนส่ง และกำหนดการขนส่ง เป็นต้น พนักงานของเราจะดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่คุณควรรู้ เพื่อให้คุณสามารถวางใจได้ว่าสินค้าของคุณจะปลอดภัยระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บ ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

เราเข้าใจถึงปัญหาของคุณ:

  • การควบคุมคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไวเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิควรมีความคงที่ตลอดการขนส่ง และการเก็บรักษา
  • ผู้ให้บริการขนส่ง เช่น สายเรือ สายการบิน ร้องขอเอกสาร ข้อมูลด้านความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) สำหรับสินค้าอันตราย (Dangerous Goods)
  • การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
  • เราสามารถออกแบบวิธีแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
photo-1563979331809-054ca48bfd3d