photo-1512076249812-fd58fb2c8748
photo-1515606378517-3451a4fa2e12
photo-1512428559087-560fa5ceab42

ข้อตกลงทางการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) คืออะไร?

ข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) คือ ข้อตกลงที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 ประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดอุปสรรคทางการค้า โควต้านำเข้า ภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และบริการระหว่างกัน

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคืออะไร?

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เป็นเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยรับรองว่าสินค้าที่ต้องการส่งออกนั้น เป็นองค์ประกอบทั้งหมด ผลิต แปรรูป หรือมีกระบวนการบางส่วนในประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ส่งออกจะเป็นชี้แจง และยื่นขอใบรับรองในประเทศนั้นๆ

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าถูกใช้เพื่อรับรองคำขอการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อใช้ลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากรเมื่อมีการนำเข้าสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี โดยขึ้นอยู่กับกฎและเงื่อนไขของข้อตกลงที่ระบุไว้

บริการของ BGL ครอบคลุม:
  • การสมัคร และลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี
  • การแนะนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้นำเข้า / ผู้ส่งออกที่มีการใช้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
  • การช่วยดำเนินการเพื่อยื่นจดทะเบียนสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไทยที่กระทรวงพาณิชย์