iced fish
medicine

สินค้าประเภท เวชภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ อาหารสดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั้น จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ด้วยประสบการณ์ของ BGL เราสามารถหาเครื่องมือพิเศษที่ใช้บรรจุสินค้าสำหรับการขนส่ง เช่น Environtainer รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่ท่านต้องการ

ความเชี่ยวชาญของ BGL ทำให้สามารถจัดการสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยจะรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการขนส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี